Board » Kickstarter News

Posted By Topic » Game bài 3 cây là gì? H??ng d?n cách ch?i chi ti?t nh?t
truongvannam201071
Group: Site Member
Member Since: 06/02/2022
Member: 25653
Total Posts: 1
Posted: Sunday, Jun 05, 2022 at 8:38 PM Edited on 2022-06-05 20:39:18.0
Game bài 3 cây là gì? H??ng d?n cách ch?i chi ti?t nh?t Game bài 3 cây hay còn ???c g?i là Win Three Cards th?c t? là m?t trò ch?i s? d?ng các lá bài tây chu?n ?? so ??m s? v?i nhà cái tr?c tuy?n. Khi tham gia trò ch?i này thì m?i ng??i ch?i s? ???c chia 3 quân bài nên lý do 3 cây c?ng là v?y. Có th? nói ?ánh bài 3 cây là trò ch?i r?t ??n gi?n và có ít quy t?c h?n khi?n b?n d? nh?m l?n. M?t ván bài 3 cây ??i th??ng th??ng có t? 2 ??n 5 ng??i ch?i 1 ván. Trò này s? ???c phân ??nh th?ng thua và d?a vào t?ng s? ?i?m c?a ng??i ch?i qua các vòng so tài cá c??c trong ?ó nh?ng ng??i nào có ?i?m s? cao nh?t thì s? d? dành ???c chi?n th?ng h?n. Hi?n t?i khác v?i cách ch?i bài truy?n th?ng thì các b?n game online t?i web ?ánh bài tr?c tuy?n có nhi?u thay ??i h?n mà nguyên t?c v?n là s? d?ng 52 là bài tây. Hi?n v?n có nhi?u ng??i ch?a hi?u rõ v? trò ch?i bài 3 cây là gì, ?? giúp b?n bi?t thêm trò ch?i này thì sau ?ây là nh?ng h??ng d?n chi ti?t nh?t t? nhà cái https://vaobo.com/

H??ng d?n cách ch?i game bài 3 cây c? b?n M?c dù cách ch?i bài này không quá khó nh?ng ?? thu?n l?i h?n trong vi?c ??t c??c thì b?n c?ng c?n ph?i n?m rõ nh?ng lu?t ch?i và thành th?o các quy t?c do nhà cái ?ã ??a ra.

D??i ?ây chính là lu?t ch?i 3 cây chi ti?t nh?t t?i trang https://vaobo.com/nha-cai-uy-tin/ ?? b?n có th? tr?i nghi?m.

Lu?t ch?i 3 cây di?n ra nh? sau: Theo lu?t bài 3 cây thì s? có t? kho?ng 3-5 ng??i cùng tham gia trên m?t bàn ch?i. M?i ng??i ch?i s? ???c g?i là m?t “tay” bài. Các tay này s? nh?n ???c 3 lá bài, sau ?ó ???c chia l?n l??t b?i nhà cái. N?u ch?i theo cách truy?n th?ng thì ng??i th?ng cu?c s? chia bài.

Hi?n nay game bài 3 cây online thì d? h?n vì h? th?ng s? t? ??ng chia bài cho các tay con cùng m?t lúc. Game này s? s? d?ng b? bài 52 lá c? b?n và s? phân th?ng thua b?ng cách tính ?i?m ???c quy ??nh c? th? tr??c khi vào cu?c ch?i.

Ng??i ch?i s? ph?i c?ng t?ng 3 lá bài c?a mình ?? tính ?i?m s? và n?u ai có ?i?m cao nh?t thì s? d? dàng giành ???c chi?n th?ng. Tuy nhiên không ch? xét ?i?m c?a ng??i ch?i mà trong bài ba 3 cây online ??i th??ng còn ti?n hành xét ??n cách ??t c??c c?a các tay con di?n ra nh? th? nào m?i ?úng nh?t.

M?i ng??i s? có nh?ng quy?n h?n nh? nhau ?? l?a ch?n và chúng quy?t ??nh xem ??n k?t qu? mà b?n s? nh?n ???c trong cu?c ch?i này nh? th? nào.

Các quy?n mà chúng ta có th? s? d?ng trong m?i vòng c??c ???c áp d?ng nh? sau:

Fold: B? bài. N?u b?n c?m th?y bài c?a mình không ?? m?nh ?? chi?n th?ng ??i th? thì nên ch?n quy?n này.

Khi ch?n Fold và ch?p nh?n d?ng bài l?i, nh?n thua thì b?n s? ch? m?t s? ti?n c??c tr??c ?ó ?ã ??t và không c?n b? thêm bet c??c ? các vòng ??u ti?p theo.

Check: Ki?m bài. B?n ch? s? d?ng ???c quy?n này n?u nh? tr??c ?ó ch?a có ai ??t c??c ho?c T? thêm.

Vi?c ch?n quy?n Check này ngh?a là b?n s? nh??ng quy?n hành ??ng cho ng??i ti?p theo và b?n không c?n ph?i ??t ti?n hay ??a ra nh?ng quy?t ??nh nào khác.

Call: T?. Khi có ng??i c??c tr??c ?ó và b?n c?m th?y bài c?a mình ?? m?nh ?? theo thì hãy ch?n Call.

B?ng vi?c ch?n quy?n này thì b?n ph?i ch?p nh?n b? ra s? ti?n c??c b?ng v?i ng??i ch?i tr??c ?ó ?ã ??t ?? ti?p t?c cu?c ch?i.

M?i ng??i ch? có th? t? t?i ?a 20 l?n. N?u sau khi ??t m?c t? này mà ch?a tìm ra ???c ng??i chi?n th?ng thì t?t c? s? l?t bài ?? tính ?i?m và phân ??nh th?ng thua.

Auto – Call: ?ây là ch? ?? t? ??ng Call khi b?n ch?i ch?n 3 cây online. B?n có th? t?t ch? ?? t? ??ng b?ng cách click l?i nút này l?n n?a.

Raise: L?nh này ngh?a là b?n ti?p t?c cu?c ch?i nh?ng nâng m?c c??c lên h?n.

N?u nh?ng ng??i khác theo vòng c??c thì b?n c?n ph?i b? ra s? l??ng bet c??c th?p nh?t b?ng chính s? ti?n c??c mà b?n v?a ??a ra. Ng??i ch?i sau c?ng có th? l?a ch?n Raise ?? t?ng m?c ti?n c??c h?n s? ti?n mà b?n ?ã T? tr??c ?ó. N?u khi ch?i online thì h? th?ng s? ??a ra nhi?u l?a ch?n bet c??c cho b?n d? l?a ch?n h?n. M?t s? b?n còn có l?nh khác nh? All – in, t?c là s? t? h?t hay t? t?t tay toàn b? bet c??c ?ang có, qua ?ó chúng ta có th? th?y ???c r?ng s? ?a d?ng trong cách ??t c??c c?a trò ch?i này di?n ra nh? th? nào.

Cách tính ?i?m trong game bài 3 cây V? c? b?n thì ?ánh bài 3 cây là hình th?c so ?i?m v?i nhau. Chính vì th? nên quy t?c tính ?i?m trong game bài này c?ng khá ch?t ch? ?òi h?i b?n c?n tìm hi?u k?. Các b?n c?n n?m ???c lu?t so ?i?m bài sau ?ây ?? ch? ??ng khi ch?i bài. D??i ?ây là th? t? các b? bài ???c s?p x?p theo th? t?

Bài cao/M?u th?u – High card: Các lá bài không cùng m?t dây, b? cùng màu và cùng ch?t.

?ôi – Pair: B? bài g?m 2 lá bài có cùng giá tr?.

S?nh – Straight: G?m 3 lá bài ???c t?o thành m?t chu?i liên ti?p không c?n cùng màu.

Thùng – Golden Flower: B? bài g?m các lá cùng ch?t.

S?nh Thùng – Straight Flush: Ba lá bài cùng ch?t và t?o thành b?i chu?i liên ti?p.

Thùng Phá s?nh/ S?nh Vua – Leopard: Ba lá bài A.

Theo quy ??c thì ?i?m c?a các lá bài nh? sau: A = 1 ?i?m.

Các lá bài s? = chính ?i?m s? ???c ghi trên lá bài c? th?.

Th? t? các là bài t? m?nh t?i y?u là theo th? t? A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

N?u các lá bài có b? ho?c ?i?m s? b?ng nhau thì s? ti?n hành xét ??n ch?t c?a lá bài ?ó nh? th? nào. Theo lu?t thì th? t? t? cao ??n th?p s? là Bích – C? – Nhép – Rô.

D?a vào nh?ng quy t?c tính ?i?m nêu trên ?ây thì các b?n s? bi?t ???c ?i?m s? chính xác c?a mình và th? h?ng trong m?i cu?c ch?i là bao nhiêu. Trong game 3 cây online thì h? th?ng s? t? ??ng tính ?i?m nên ch? c?n ??i k?t qu?

T? l? tr? th??ng trong game bài 3 cây Hi?n t?i các game bài 3 cây online ??i th??ng ??u s? áp d?ng cách ch?i nh?t ?n t?t là ch? y?u. Ngh?a là nh?ng tay nào th?ng s? ?n h?t s? ti?n c??c c?a các các tay còn l?i. Trong ?ó h? th?ng nhà cái th??ng s? tr? ?i 5% trên t?ng ti?n nh?n ???c c?a ng??i th?ng cu?c ? bàn ch?i ?ó.

?ó là ti?n ?? duy trì h? th?ng online và dùng ?? t?o ra các bàn ch?i tr?c tuy?n ?? b?n có th? tham gia ch?i và th? v?n may c?a mình.

K?t lu?n V?i nh?ng ?i?u ?ã phân tích trên ?ây ch?c ch?n b?n ?ã hi?u thêm v? trò ch?i ?ánh bài 3 cây là gì, v?i trò ch?i này b?n c?n ph?i ??a ra nh?ng ph??ng pháp c? th? giành chi?n th?ng, hi?u v? lu?t ch?i, cách ch?i và ??c bi?t là áp d?ng nh?ng chi?n thu?t c??c phù h?p v?i b?n thân. Thông qua nh?ng chia s? trên ?ây c?a Pinterest này thì b?n ?ã ???c hi?u thêm v? nh?ng quy t?c trong trò ch?i bài 3 cây này nh? th? nào, h?c h?i thêm nhi?u kinh nghi?m ?? có th? áp d?ng vào trò ch?i ???c t?t h?n, chúc các b?n thành công.

1
Create Account | Visiting As: guest (US) | Log In
Terms of Service | Content & Artwork Copyright © 2010 Crocodile Games. All Rights Reserved. | Privacy Policy